نظارت و ارزیابی و جذب هیأت علمی

بخشی از شرح وظایف کارشناس جذب هیأت علمی

1- نجام اقدامات کارشناسی جهت انجام امور جذب اعضای هیأت علمی

2- پیگیری و انجام امور مربوط به استخدام و یا تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیأت علمی

3- همکاری و مشارکت در جمع آوری، تهیه و تکمیل اطلاعات، اسناد و مدارک مورد نیاز متقاضیان اعضای هیأت علمی

4- پیگیری امور اعضای هیأت علمی در وزارت خانه های علوم، تحقیقات، فناوری

5-انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

شماره تماس: 03145849701


نظارت و ارزیابی و جذب هیأت علمی


تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X