معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی به سبب کنترل، نظارت دقیق ومستمر برکلیه امور مالی و اداری، ثبت وضبط وانتقال کلیه دارایی ها، تأمین نیروی انسانی وتدوین واجرای ضوابط مربوط به کارکنان، تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت های مؤسسه، از بخش های مهم وکلیدی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این معاونت درجهت نظم بخشیدن به مسائل مالی و اداری باتکیه برقوانین وآیین نامه ها تلاش نموده تا در راه پیشبرد و پیشرفت اهداف مؤسسه فعالیت نماید و با ایجاد امکانات لازم، فضای مناسب، تجهیز فضاهای آموزشی، اختصاص بودجه و اعتبارات لازم به کارکنان، تأمین، توزیع تجهیزات، امور عمومی و رفاه را مدیریت می نماید.

محسن مزدبران


معاونت اداری و مالی

– ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تحت پوشش واظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود.

– ارائه گزارش های توجیهی لازم به ریاست مؤسسه درخصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

– اتخاذ تصمیم درمورد برنامه کار واحدهای تابعه.

– انجام سایراموری که از طرف ریاست مؤسسه به معاونت اداری و مالی ارجاع و یا طبق مقررات به این معاونت واگذار می گردد.

– انجام امور استخدامی وتأمین نیروی انسانی، طبق مقررات وضوابط مربوط، با هماهنگی مدیریت طرح وبرنامه.

– بررسی وپیشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامی اعضاء هیئت علمی به مراجع مربوطه .

– پیگیری و اعمال نظارت بر عملیات اجرایی در واحدهای تابعه و کوشش در حل مسائل موجود و پیشبرد فعالیت واحدهای مزبور و نظارت بر حسن اجرای قراردادها.

– تهیه و تدوین خط مشی واحدهای تابعه در قالب اهداف مؤسسه و همچنین ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوطه.

– تهیه واجرای طرح های رفاهی کارکنان باتوجه به امکانات مؤسسه.

– رسیدگی به هدف های اجرایی مؤسسه وچگونگی گردش کارها وروش های کار در واحدهای مختلف.

– شرکت در کمیسیون ها و جلساتی که مقررات و قوانین مربوطه تعیین نموده اند.

– شرکت در شوراها، کمیسیون ها، جلسات و اظهارنظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و حقوقی درچهارچوب مقررات وحفظ مصالح مؤسسه.

– صدور دستورات لازم به منظور هماهنگی فعالیت واحدها.

– نظارت برانجام امور نگهبانی وانتظامی مؤسسه باهمکاری واحد حراست.

– نظارت برحسن اجرای کلیه قوانین ومقررات مربوط به اموراداری، استخدامی، مالی و معاملاتی.

– نظارت، همکاری و اظهار نظر درتهیه و تنظیم بودجه سالیانه مؤسسه وپیشنهاد آن به مقامات ومراجع مربوطه.

– نظارت برحسن اجرای امور اداری و مالی، خدماتی، تأسیساتی، ساختمانی، تدارکاتی و رفاه کارکنان مؤسسه بر طبق مقررات و آئین نامه های مربوطه.

– نظارت در تهیه و تدارک کلیه مایحتاج مؤسسه طبق مقررات.

– همکاری با ریاست مؤسسه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی .

– همکاری با دیگر معاونت ها و واحدهای مستقل مؤسسه درجهت تحقق اهداف آموزشی وپژوهشی آن.

– مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاست های اعتباری و وصول مطالبات ونظارت برحسن اجرای آنها.

– تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارایی های پولی و تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری.

– نگهداری سوابق و مدارک مالی، کنترل فعالیتهای مالی، مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد، امور مالیاتی، موجودی ها، دارایی های ثابت و عـملیات جاری.

– برنامه ریزی و سازماندهی به منظور انجام وظایف مختلف امور مالی موسسه .

– تهیه و تنظیم خط مشی ها، دستورالعمل ها، روش ها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، به منظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی واحدهای مختلف.

– تصمیم گیری و اعلام نظر نهایی در موارد پیدایش اختلاف نظر مالی و بودجه بین واحدهای تابعه.

– دریافت گزارش های مالی از واحدها، پروژه ها و سایر مدیریت ها و بررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرت ها.

– اعمال نظارت و کنترل به منظور حسن اجرای قوانین ، مقررات ، دستورالعملها وبخشنامه های مالی در واحد های مختلف.

– طبقه بندی حسابها و درصورت نیاز، طبقه بندی گروه کالاها و کدینگ مربوط به موجودی ها و انبار، براساس سیستم های مکانیزه و پیشنهاد و تایید تغییر یا تهیه سیستـم های نرم افزاری مالی بصورت سفارشی یا پکـیـج.

– نظارت و کنترل به منظور حفـظ و نگهداری اموال و دارایی های شـرکت.

– برنامه ریزی به منظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود و زیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف.

– برنامه ریزی و کنترل اقلام به منظور اداره دارایی ها و سرمایه در گردش موسسه و تامین اعتبار مورد نیاز واحد های مختلف بر اساس بودجه سالانه که مورد تصویب هیئت مدیره موسسه رسیده باشد.

– پیش بینی، طرح ریزی و ارائه بودجه دوره ای شرکت براساس برنامه ها، پروژه ها و سفارشات و نیازهای اعلام شده واحدهای مختلف و استراتژی اعلام شده ازسوی هیئت مدیره، با د رنظر گرفتن روند سنواتی منابع و مصارف و تغییرات احتمالی آتی.

– ارزیابی عملکرد واحد ها با توجه به بررسی ها و نتایج گزارش های مالی و ارائه گزارش برای مقام مافوق.

– انجام وظیفه به عنوان عامل کنترلی بر اساس شرح وظایف مصوب و دستورالعمل های درون سازمان منطبق با استانداردهای حسابداری.

– تنظیم گزارشات مالی بر اساس مقتضیات.

– برنامه ریزی به منظور حسابرسی ضمنی و پایان سال واحدهای مختلف به منظور حسن انجام کار بر اساس صلاحدید مقام مافوق.وبستن حسابهای مالی آخر دوره و ارائه گزارش به حسابرسین و هیئت امنا

– عضویت و شرکت در جلسات کمیته وام، معاملات و سایرکمیته ها یا جلسات یا سمینارهای داخلی یا خارجی شـرکت به تشخیص مـدیریت موسسه

– برنامه ریزی واجرای طرح های مصوب مزایای کارکنان و نظارت بر حسن اجرای نظام های پرداخت پرسنلی، به منظور ایجاد انگیزش در کارکنان.

– تشخیص و تامین نیازهای آموزشی و تخصصی کارکنان تحت مـدیریتی همگام با ضرورت های شـرکت.

– سازماندهی و جابجایی پست های درون سازمانی یا تغییر شرح شغل کارکنان امور مالی، با توجه به نیازهای امورمالی شرکت و توانایی های کارکنان.

– تشخیص نیاز و اعزام کارکنان به ماموریت های مورد نیاز حسب مورد.

– تصویب هر نوع گزارش از جمله گزارشات دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی و ثبت ماشینی.

– کنترل ونظارت بر موجودی کالا و مواد وانبار وسیستم انبار موسسه

– تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات

– انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات

– تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات

– تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان

– برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

– برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری

– سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین ادارات تابعه

– پیش بینی نیازهای موسسه از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها

– پیش بینی اعتبارات لازم و تنظیم بودجه سالانه

– برنامه ریزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی

– برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، انبارداری ، تعمیرات و نگهداری

– رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن

– پیش بینی نیازهای تدارکاتی موسسه و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات

– انجام بررسیهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمت ها

– امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی،مأموریت و… مربوط به کارکنان تحت سرپرستی

– نظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم

– برگزاری كليه مناقصات و مزايدات موسسه

– اخذ استعلام، بررسی و تأیید قيمت‌های مواد مصرفی و تجهيزات كه از طرف واحدها خريداری می‌گردد.

– انجام سایر فعالیت های مرتبط در چارچوب وظایف محوله و یا ارجاعی از طرف مقام مافوق در چارچوب وظایف مدیر امور عمومی

– نظارت بر تهیه مواد غذایی

– نظارت بر طبخ غذا و توزیع آن بین دانشجویان

– نظارت بر کارکنان آشپزخانه و سلف غذای دانشجویان

مدیریت اداری و مالی

سیروس ابراهیمی


مدیریت امور مالی

کارکنان معاونت اداری و مالی

داوود کنجینه‌باف


مسؤول انبار

قاسم مرادزاده


کارمند حسابداری

مهشید حاتمیان


مسؤول دبیرخانه
انجام امور مربوط به فرایند جذب اعضای هیأت علمی

مرتضی مسعودی


کارشناس حسابداری

مرتضی صادقی


کارشناس حسابداری

مجتبی جعفری


کارپرداز

کارکنان خدمات و تدارکات

آرش خدابخش

جواد نصر

عباس حیدریان


مسؤول تأسیسات

سید‌هادی بهشتیان

رسول جمالیان

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
Open chat
سوالی دارید در واتساپ طرح نمایید.
سلام و درود
لطفا از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید.
X