معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی به سبب کنترل، نظارت دقیق ومستمر برکلیه امور مالی و اداری، ثبت وضبط وانتقال کلیه دارایی ها، تأمین نیروی انسانی وتدوین واجرای ضوابط مربوط به کارکنان، تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت های مؤسسه، از بخش های مهم وکلیدی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این معاونت درجهت نظم بخشیدن به مسائل مالی و اداری باتکیه برقوانین وآیین نامه ها تلاش نموده تا در راه پیشبرد و پیشرفت اهداف مؤسسه فعالیت نماید و با ایجاد امکانات لازم، فضای مناسب، تجهیز فضاهای آموزشی، اختصاص بودجه و اعتبارات لازم به کارکنان، تأمین، توزیع تجهیزات، امور عمومی و رفاه را مدیریت می نماید.

محسن مزدبران


معاونت اداری و مالی

– ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تحت پوشش واظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود.

– ارائه گزارش های توجیهی لازم به ریاست مؤسسه درخصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

– اتخاذ تصمیم درمورد برنامه کار واحدهای تابعه.

– انجام سایراموری که از طرف ریاست مؤسسه به معاونت اداری و مالی ارجاع و یا طبق مقررات به این معاونت واگذار می گردد.

– انجام امور استخدامی وتأمین نیروی انسانی، طبق مقررات وضوابط مربوط، با هماهنگی مدیریت طرح وبرنامه.

– بررسی وپیشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامی اعضاء هیئت علمی به مراجع مربوطه .

– پیگیری و اعمال نظارت بر عملیات اجرایی در واحدهای تابعه و کوشش در حل مسائل موجود و پیشبرد فعالیت واحدهای مزبور و نظارت بر حسن اجرای قراردادها.

– تهیه و تدوین خط مشی واحدهای تابعه در قالب اهداف مؤسسه و همچنین ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوطه.

– تهیه واجرای طرح های رفاهی کارکنان باتوجه به امکانات مؤسسه.

– رسیدگی به هدف های اجرایی مؤسسه وچگونگی گردش کارها وروش های کار در واحدهای مختلف.

– شرکت در کمیسیون ها و جلساتی که مقررات و قوانین مربوطه تعیین نموده اند.

– شرکت در شوراها، کمیسیون ها، جلسات و اظهارنظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و حقوقی درچهارچوب مقررات وحفظ مصالح مؤسسه.

– صدور دستورات لازم به منظور هماهنگی فعالیت واحدها.

– نظارت برانجام امور نگهبانی وانتظامی مؤسسه باهمکاری واحد حراست.

– نظارت برحسن اجرای کلیه قوانین ومقررات مربوط به اموراداری، استخدامی، مالی و معاملاتی.

– نظارت، همکاری و اظهار نظر درتهیه و تنظیم بودجه سالیانه مؤسسه وپیشنهاد آن به مقامات ومراجع مربوطه.

– نظارت برحسن اجرای امور اداری و مالی، خدماتی، تأسیساتی، ساختمانی، تدارکاتی و رفاه کارکنان مؤسسه بر طبق مقررات و آئین نامه های مربوطه.

– نظارت در تهیه و تدارک کلیه مایحتاج مؤسسه طبق مقررات.

– همکاری با ریاست مؤسسه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی .

– همکاری با دیگر معاونت ها و واحدهای مستقل مؤسسه درجهت تحقق اهداف آموزشی وپژوهشی آن.

– مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاست های اعتباری و وصول مطالبات ونظارت برحسن اجرای آنها.

– تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارایی های پولی و تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری.

– نگهداری سوابق و مدارک مالی، کنترل فعالیتهای مالی، مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد، امور مالیاتی، موجودی ها، دارایی های ثابت و عـملیات جاری.

– برنامه ریزی و سازماندهی به منظور انجام وظایف مختلف امور مالی موسسه .

– تهیه و تنظیم خط مشی ها، دستورالعمل ها، روش ها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، به منظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی واحدهای مختلف.

– تصمیم گیری و اعلام نظر نهایی در موارد پیدایش اختلاف نظر مالی و بودجه بین واحدهای تابعه.

– دریافت گزارش های مالی از واحدها، پروژه ها و سایر مدیریت ها و بررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرت ها.

– اعمال نظارت و کنترل به منظور حسن اجرای قوانین ، مقررات ، دستورالعملها وبخشنامه های مالی در واحد های مختلف.

– طبقه بندی حسابها و درصورت نیاز، طبقه بندی گروه کالاها و کدینگ مربوط به موجودی ها و انبار، براساس سیستم های مکانیزه و پیشنهاد و تایید تغییر یا تهیه سیستـم های نرم افزاری مالی بصورت سفارشی یا پکـیـج.

– نظارت و کنترل به منظور حفـظ و نگهداری اموال و دارایی های شـرکت.

– برنامه ریزی به منظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود و زیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف.

– برنامه ریزی و کنترل اقلام به منظور اداره دارایی ها و سرمایه در گردش موسسه و تامین اعتبار مورد نیاز واحد های مختلف بر اساس بودجه سالانه که مورد تصویب هیئت مدیره موسسه رسیده باشد.

– پیش بینی، طرح ریزی و ارائه بودجه دوره ای شرکت براساس برنامه ها، پروژه ها و سفارشات و نیازهای اعلام شده واحدهای مختلف و استراتژی اعلام شده ازسوی هیئت مدیره، با د رنظر گرفتن روند سنواتی منابع و مصارف و تغییرات احتمالی آتی.

– ارزیابی عملکرد واحد ها با توجه به بررسی ها و نتایج گزارش های مالی و ارائه گزارش برای مقام مافوق.

– انجام وظیفه به عنوان عامل کنترلی بر اساس شرح وظایف مصوب و دستورالعمل های درون سازمان منطبق با استانداردهای حسابداری.

– تنظیم گزارشات مالی بر اساس مقتضیات.

– برنامه ریزی به منظور حسابرسی ضمنی و پایان سال واحدهای مختلف به منظور حسن انجام کار بر اساس صلاحدید مقام مافوق.وبستن حسابهای مالی آخر دوره و ارائه گزارش به حسابرسین و هیئت امنا

– عضویت و شرکت در جلسات کمیته وام، معاملات و سایرکمیته ها یا جلسات یا سمینارهای داخلی یا خارجی شـرکت به تشخیص مـدیریت موسسه

– برنامه ریزی واجرای طرح های مصوب مزایای کارکنان و نظارت بر حسن اجرای نظام های پرداخت پرسنلی، به منظور ایجاد انگیزش در کارکنان.

– تشخیص و تامین نیازهای آموزشی و تخصصی کارکنان تحت مـدیریتی همگام با ضرورت های شـرکت.

– سازماندهی و جابجایی پست های درون سازمانی یا تغییر شرح شغل کارکنان امور مالی، با توجه به نیازهای امورمالی شرکت و توانایی های کارکنان.

– تشخیص نیاز و اعزام کارکنان به ماموریت های مورد نیاز حسب مورد.

– تصویب هر نوع گزارش از جمله گزارشات دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی و ثبت ماشینی.

– کنترل ونظارت بر موجودی کالا و مواد وانبار وسیستم انبار موسسه

– تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات

– انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات

– تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات

– تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان

– برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

– برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری

– سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین ادارات تابعه

– پیش بینی نیازهای موسسه از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها

– پیش بینی اعتبارات لازم و تنظیم بودجه سالانه

– برنامه ریزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی

– برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، انبارداری ، تعمیرات و نگهداری

– رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن

– پیش بینی نیازهای تدارکاتی موسسه و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات

– انجام بررسیهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمت ها

– امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی،مأموریت و… مربوط به کارکنان تحت سرپرستی

– نظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم

– برگزاری كليه مناقصات و مزايدات موسسه

– اخذ استعلام، بررسی و تأیید قيمت‌های مواد مصرفی و تجهيزات كه از طرف واحدها خريداری می‌گردد.

– انجام سایر فعالیت های مرتبط در چارچوب وظایف محوله و یا ارجاعی از طرف مقام مافوق در چارچوب وظایف مدیر امور عمومی

– نظارت بر تهیه مواد غذایی

– نظارت بر طبخ غذا و توزیع آن بین دانشجویان

– نظارت بر کارکنان آشپزخانه و سلف غذای دانشجویان

مدیریت اداری و مالی

سیروس ابراهیمی


مدیریت امور مالی

کارکنان معاونت اداری و مالی

داوود کنجینه‌باف


مسؤول انبار

قاسم مرادزاده


کارمند حسابداری

مهشید حاتمیان


مسؤول دبیرخانه

مرتضی مسعودی


کارشناس حسابداری

مرتضی صادقی


کارشناس حسابداری

مجتبی جعفری


کارپرداز

کارکنان خدمات و تدارکات

آرش خدابخش

جواد نصر

عباس حیدریان


مسؤول تأسیسات

سید‌هادی بهشتیان

رسول جمالیان

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
Open chat
سوالی دارید در واتساپ طرح نمایید.
سلام و درود
لطفا از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید.
X