جهت مشاهده شماره دانشجویی، نام خانوادگی خود را در قسمت جستجو وارد نمایید.

شماره_دانشجويينام_و_نام_خانوادگيرشته
141114001امامي-شقايق ساداتآموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
141114002باقري طادي-ريحانهآموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
141114003جانكي رمه چري-شهلاآموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
141114004جعفرزاده-زهراآموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
141114005جمشيديان قلعه سفيدي-مهديآموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
141114006رضائي ادرياني-زينبآموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
141114007سلطاني رناني-سعيدهآموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
141114008صفاري-ناهيدآموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
141114009طاهري-مهرنوشآموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
141114010عابدي-مائدهآموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
141114011عرب بيك-راضيهآموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
141114012عسگري رناني-سميهآموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
141114013غزالي-هانيهآموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
141114014غفاري-ستارهآموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
141114015فرشادنيا-فرنازآموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
141114016كامران-مريمآموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
141114017كريم زاده باردئي-نازنينآموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
141114018كريمي-كياناآموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
141114019مهرپور-نداآموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
141114020نباتي-رضاآموزش هنرهاي تجسمي نقاشي
141130001اسحاق زاده-روح الهگرافيك
141130002اقاحسيني-نگينگرافيك
141130003برين-يگانهگرافيك
141130004بلدي-مرضيهگرافيك
141130005حسيني ماراني-ساراگرافيك
141130006حق شناس-ابوالفضلگرافيك
141130007حيدري-نگينگرافيك
141130008خادم عباس خياباني-دنياگرافيك
141130009خادمي حبيب ابادي-عليگرافيك
141130010داوري-مهساگرافيك
141130011دستغيب-سانازگرافيك
141130012رجبي زوداني-فاطمهگرافيك
141130013رحيمي تهراني-نگينگرافيك
141130014رنج كش-فاطمهگرافيك
141130015زراعتي شمس ابادي-ميتراگرافيك
141130016ستوده-اميرحسينگرافيك
141130017سعادت-مائدهگرافيك
141130018شريفي-فاطمه زهراگرافيك
141130019شعرباف زاده-فاطمهگرافيك
141130020شهابي محمدابادي-سهيلگرافيك
141130021صاحبان ال احدي-پرنياگرافيك
141130022صدراني-مائدهگرافيك
141130023طاهري-بهارگرافيك
141130024عباسي سوركي-مريمگرافيك
141130025عزيزان-مائدهگرافيك
141130026عسگري زاده لمجيري-نگينگرافيك
141130027غفوري-فاطمهگرافيك
141130028فتاحي دولت ابادي-سمانهگرافيك
141130030قاسمي-فاطمهگرافيك
141130029قاسمي-مهشيدگرافيك
141130031قرباني-شميمگرافيك
141130032كياني فلاورجاني-مهرنازگرافيك
141130033گلي چغاسبزي-مبيناگرافيك
141130035مرادي-زهراگرافيك
141130034مرادي-كوثرگرافيك
141130036مهرابي-امنهگرافيك
141118001داودي فيل ابادي-احسانمهندسي تكنولوژي نقشه برداري
141118002نيك نهاد-هاديمهندسي تكنولوژي نقشه برداري
141131001باقري-سانازمهندسي حرفه اي معماري
141131002پارساپور-زهرامهندسي حرفه اي معماري
141131003رشيدي-راضيهمهندسي حرفه اي معماري
141131004سلطاني افاراني-گل نازمهندسي حرفه اي معماري
141131005شرافت-اميرحسينمهندسي حرفه اي معماري
141131006موذني-سجادمهندسي حرفه اي معماري
141131007ميرنيام-زهراالساداتمهندسي حرفه اي معماري

14ام مهر 1401

تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X