ریاست مؤسسه

شرح وظایف ریاست موسسه:

ا. مسئولیت در قبال کلیه امور موسسه و حسن اجرای مصوبات هیات امنا.

۲. تهیه و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی، سیاست‌ها، اهداف و خط‌مشی‌ها برای طرح در هیات امنا.

۳.تهیه خط‌مشی اجرایی مؤسسه براساس برنامه‌های راهبردی مصوب هیات امنا.

۴. نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای امور تربیتی، فرهنگی،آموزشی،پژوهشی، دانشجویی.

۵.استیفای منافع و حقوق مؤسسه در مراجع قانونی.

۶. تهیه آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری…

۷. تهیه بودجه تفصیلی سالانه موسسه با رعایت مفاد آیین‌نامه‌ مالی و معاملاتی و ارائه به هیات امنا.

۸. امضاء قراردادهاو اسناد تعهدآور، اسناد ملی، اداری، مکاتبات موسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب.

۹. ارائه گزارش عملکرد سالانه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مالی و محاسباتی موسسه به هیات امنا.


ریاست مؤسسه


رزومه علمی:

رتبه علمی: دانشیار

رشته: دکتری جامعه‌شناسی نظری-فرهنگی، دانشگاه تهران.

کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه اصفهان.

کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

تخصص: جامعه‌شناسی هنر و ادبیات

چارت سازمانی حوزه ریاست

شرح فعالیت‌های مسئول دفتر ریاست :

پیگیری و انجام امور اداري و دفتری صادره از دفتر ریاست در رابطه با ارتباطات داخلي و خارجی

پیگیری و عملیاتی شدن تمام دستورات، آیین نامه ها و صورتجلسات صادره از دفتر ریاست

همکاری با واحدهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، روابط عمومی، مالی و اداری

تنظیم و ثبت اوقات جلسات دفتر ریاست

صدور ابلاغ كليه مكاتبات، دستورات ونظرات رئيس موسسه به سایر واحدهای موسسه

تهیه پیش‌نویس نامه‌ها و مکاتبات محرمانه و نامه‌های ریاست مؤسسه با همکاری دبیرخانه

انجام امور مربوط به هیئت رئيسه موسسه

ارائه گزارش از رویدادها ومسائل مهم روزانه به حوزه ریاست

انجام امور مربوط به ارزشیابی استادان


مسئول دفتر ریاست


فرمانده بسیج کارمندان


تلفن مرکزی و اپراتور ۴۵۸۴۹۷۰۰

دبیرخانه ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 11

فاکس ۴۵۸۴۹۷۰۷

ریاست ۴۵۸۴۹۷۰۱

روابط عمومی۴۵۸۴۹۷۱۰

کتابخانه ۴۵۸۴۹۷۰۵

اداره آموزش ۴۵۸۴۹۷۰۲

امور فارغ التحصیلان  ۴۵۸۴۹۷۰۹

مالی ۴۵۸۴۹۷۰۰ داخلی 21 و داخلی 11

حراست ۴۵۸۴۹۷۰۶

فرهنگی ۴۵۸۴۹۷۰۳

پزشک معتمد موسسه 45849700 داخلی 31

گروه گرافیک و نقاشی ۴۵۸۴۹۷۱۱

گروه معماری ۴۵۸۴۹۷۱۲

حفاظت فیزیکی ۴۵۸۴۹۷۱۳

آدرس: اصفهان ، کیلومتر 5 اتوبان معلم ، جنب پل خورزوق

کدپستی: 8347113574

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X