گروه تاریخ سینما ۲  استاد صدرایی

گروه تاریخ سینما ۲  استاد صدرایی  ؛ جهت آموزش مجازی و ارسال جزوات کلاسی

https://chat.whatsapp.com/IEf9ajgx3g5LBxWGFs8a8h

12ام اسفند 1398
1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X