نشریات

کارنامه ی بخشی از فعالیت های دانشگاه

لینک دانلود ـ کتاب دانشگاه

بخشی از فعالیت های فرهنگی

لینک دانلود ـ فعالیت فرهنگی

نشریه دانشگاه

لینک دانلود ـ نشریه دانشگاه

نشریه دانشجویی

لینک دانلود ـ نشریه دانشجویی

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X