لینک درس گروه باغ آرایی و تزیینات معماری .استاد رفیعی

استاد رفیعی .لینک درس گروه باغ آرایی و تزیینات معماری   جهت آموزش مجازی و ارسال جزوات کلاسی
https://chat.whatsapp.com/FQkhvBAyrH418VipqXC4UH

12ام اسفند 1398
1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X