سمعی بصری

داود منتظرالقائم


مسئول واحد سمعی بصری

متصدی امور اساتید و کلاس ها

وظایف واحد سمعی بصری
1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X