ریاست مؤسسه

حسنعلی بختیار نصرآبادی


دکترای علوم تربیتی و مبانی فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه خوارزمی

مرتبه علمی:استاد تمام(پروفسور)


برخی از مسولیت‌ها اجرایی در گذشته

چارت سازمانی حوزه ریاست

دفتر ریاست

شرح فعالیت‌ها :

پیگیری و انجام امور اداري و دفتری صادره از دفتر ریاست در رابطه با ارتباطات داخلي و خارجی

پیگیری و عملیاتی شدن تمام دستورات، آیین نامه ها و صورتجلسات صادره از دفتر ریاست

انجام امور مربوط به فرایند جذب اعضای هیئت علمی

همکاری با واحدهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، روابط عمومی، مالی و اداری

تنظیم و ثبت اوقات جلسات دفتر ریاست

صدور ابلاغ كليه مكاتبات، دستورات ونظرات رئيس موسسه به سایر واحدهای موسسه

تهیه پیش‌نویس نامه‌ها و مکاتبات محرمانه و نامه‌های ریاست مؤسسه با همکاری دبیرخانه

انجام امور مربوط به هیئت رئيسه موسسه

ارائه گزارش از رویدادها ومسائل مهم روزانه به حوزه ریاست

انجام امور مربوط به ارزیابی و نظارت و امور مربوط به کاربرگ بازدید ازدانشگاه ها و موسسات

انجام امور مربوط به ارزشیابی استادان

انجام امور مربوط به ایجاد رشته‌ها

مهشید حاتمیان


مسئول دفتر ریاست و کارشناس جذب هیئت علمی

1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X