درس عکاسی رنگی؛ استادعلی مسعودی منش

استادعلی مسعودی منش درس عکاسی رنگی      جهت آموزش مجازی و ارسال جزوات کلاسی

https://chat.whatsapp.com/HyNKotF7lkS7Tbbt6FNMwP

12ام اسفند 1398
1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X