درس اندیشه اسلامی ۲ .استاد خانم سنمار

درس اندیشه اسلامی ۲ .استاد خانم سنمار           جهت آموزش مجازی و ارسال جزوات کلاسی

https://t.me/joinchat/Io-YIhg-SAY6BuRGCPsMSw

https://chat.whatsapp.com/EXjEP6wvbD59qxDoLfkl0G

16ام اسفند 1398
1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X