دانشجویان گرامی رشته نقاشی و گرافیک

*دانشجویان گرامی رشته نقاشی و گرافیک
با هماهنگی انجام شده با مدیران گروه های نقاشی و گرافیک مصوب گردید دفاعیه این گروه ها کنسل وبعد از بازگشایی دانشگاه برگزار گردد.

18ام اسفند 1398
1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X