عکاسی ۱ هر دو گروه استادعلی مسعودی منش درس

استادعلی مسعودی منش درس عکاسی ۱ هر دو گروه      جهت آموزش مجازی و ارسال جزوات کلاسی

https://chat.whatsapp.com/LPy2jfKVc0P6VjFaSZ134d

12ام اسفند 1398
1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X